BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Poštovani posjetitelji,

sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo Vam web stranicu našeg organa s nadom da će Vam ona pružiti sve informacije o organizaciji, nadležnostima i aktivnostima Federalnog pravobraniteljstva. Naš organ je poseban samostalan organ, registriran kao sudska i pravosudna djelatnost, koji poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom, i njenih organa i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a financiraju se iz Proračuna Federacije BiH. Pored vršenja poslova određenih federalnim zakonom, zastupamo Federaciju pred inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim organima i organizacijama. U ovim aktivnostima rukovodimo se osnovnim ciljem da pružimo profesionalne pravne usluge organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa europskim i svjetskim standardima. Nadamo se da će Vam korištenje naše web stranice biti ugodno i biti ćemo Vam iskreno zahvalni za sve konstruktivne prijedloge i sugestije u vezi sa sadržajem naše web stranice, te ćemo iste s pažnjom razmotriti u nastojanju da ova web stranica sadržajno bude što bogatija.

Jakov Dujić, FederalnI pravobranitelj