BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Javne nabavke

2022
Posebna odluka o nabavi usluga reparacije/popravke svjetla službenog vozila Federalnog pravoblraniteljstva

Odluka o prihvaćanju ponude ponuđača za nabavku usluga tehnički pregled i registracija motornih vozila u Federalnom pravobraniteljstvu putem izravnog postupka

Odluka o poništenju javne navave za nabavku usluga redovnog održavanja vozila Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o prihvaćanju ponude ponuđača za nabavku usluga osigurranja vozila u Federalnom pravobraniteljstvu putem izravnog postupka

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe računarske opreme za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe računarske opreme za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Usluge održavanja i popravke računarske opreme za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe gume za službene automobile za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe uredski namještaj za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Telekomunkacijske usluge za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Koliekitno osiguranje zaposlenih u Federalnom pravobraniteljstvu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku goriva za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Internet za potrebe Federalnog pravobraniteljstva

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Servis klima uređaja

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe uredski materijal

Odluka o izboru putem Izravnog postupka – Kupovina robe higijenski materijal.

Javni poziv za pružanje usluga pranja službenih vozila za potrebe Federalnog pravobraniteljstva u razdoblju svibanj – prosinac 2022. godine.

Javni poziv za pružanje usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu za potrebe Federalnog pravobraniteljstva u razdoblju travanj – prosinac 2022.godine.

Plan javnih nabava za 2022. godinu